Persondatapolitik

1. Dataansvarlig

Vindstød er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om Kunden, som led i opfyldelse af Vindstøds aftale med Kunden om salg eller køb af elektricitet.

Vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager, og det er Vindstøds målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, hvordan de videregives eller opbevares.

Vindstød kan kontaktes via følgende oplysninger:

Adresse: Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal, 8000 Aarhus C

E-mail: kundeservice@vindstoed.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

2. Behandling af persondata

Vindstød behandler følgende personlysninger om Kunden i forbindelse med det løbende aftaleforhold:

 • Almindelige oplysninger relateret til aftalen om salg eller køb af elektricitet, herunder Kundens kontaktoplysninger (navn, e-mail, telefon, kontaktadresse), aftagenummer, målenummer, klagesager og forbrugsrelaterede data.
 • Almindelige oplysninger til brug for varetagelse af forpligtelser efter lovgivningen, herunder forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, hvis dette er relevant.
 • Følsomme oplysninger og andre oplysninger i forbindelse med afbrydelser af elforsyningen, herunder helbredsoplysninger og forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for Vindstøds ansatte eller for personer, der varetager Vindstøds interesser.
 • Det er et lovgivningsmæssigt krav fra 2015, at alle elhandlere indhenter CPR-numre på private el-forbrugere, og Vindstød kan derfor anmode Kunden om CPR-nummer eller indhente data fra CPR-registeret til entydig identifikation og verifikation af Kunden samt til anmeldelse i Datahubben.
 • Af sikkerhedsmæssige hensyn foretager Vindstød logning af brugernavn og IP-adresse af enhver brug af Vindstøds kontrolpanel på www.vindstoed.dk
 • Vindstød behandler ikke kreditkortinformationer, da disse alene er registreret hos betalingsformidleren.
 • Hvis Kunden ønsker betaling via Betalingsservice og i den forbindelse giver oplysninger om bankkonto via formular på Vindstøds hjemmeside, opbevares disse data indtil tilmelding er gennemført. Når Vindstød opkræver via Betalingsservice fremgår specifikationer altid på Kontrolpanel.
 • Hvis Kunden har penge til gode i forbindelse med slutafregning, kan bankkontooplysninger indtastes på Kontrolpanelet. Disse oplysninger gemmes kun indtil kunden har bekræftet at afregning er modtaget og oplysningerne kan slettes. Vindstød udleverer aldrig bankoplysninger til tredjepart.

Størstedelen af de personlige oplysninger, som Vindstød registrerer om Kunden, afgives af Kunden selv gennem Kundens registrering hos Vindstød, enten direkte eller gennem en samarbejdspartner. Derudover modtager Vindstød information om Kundens måler og forbrug fra den statslige institution Energinet.

Da Vindstød kommunikerer elektronisk til kunderne, for at begrænse omkostninger og miljøbelastning, er det Kundens forpligtigelse løbende at holde Vindstød ajour med adresse, mailadresse og evt. mobilnummer.

Formålet med behandlingen af data er følgende:

 • Salg eller køb af elektricitet.
 • Administration af aftalen om salg eller køb af elektricitet, herunder fakturering og afregning.
 • Afbrydelser af elforsyning.
 • Kommunikation med netselskab/foged/myndigheder i forbindelse med en eventuel afbrydelse af elforsyning

Vindstød behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag:

 • At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som Kunden er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen
 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til overholdelse af retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i persondataforordningen
 • At Kunden eventuelt har samtykket til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a og art. 7, stk.2, litra a i persondataforordningen
 • At behandlingen er nødvendig for at beskytte Kunden eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra c i persondataforordningen.
 • At behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 9, stk. 2, litra f i persondataforordningen
 • At behandlingen ud fra hensynet til klagesager, identifikation af kriminelle aktiviteter og hacking efter en interesseafvejning går forud for Kundens grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen (den såkaldte interesseafvejningsregel).

3. Videregivelse af data

Vindstød videregiver kun personoplysninger til andre, herunder til offentlige myndigheder, såfremt der er en forpligtelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for leveringen af en ydelse.

Vindstød videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Datahubben: Der videregives CPR-nummer, navn(e) og adresse, idet det er påkrævet efter markedsforskrifter udstedt af Energinet.
 • Kommuner: Får Vindstød kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, sørger Vindstød for, at kommunen underrettes herom i overensstemmelse med lov om social service.
 • Politiet: Får Vindstød kendskab til, at dyrehold behandles uforsvarligt, sørger Vindstød for, at politiet underrettes herom.
 • Netselskaber: I sager om afbrydelse af elforsyninger videregives personoplysninger i det omfang, det er et nødvendigt led i kommunikationen mellem Vindstød og netselskabet.
 • Andre tilfælde, hvor udlevering/videregivelse er fastsat ved lov, ved retskendelse/ dom eller efter krav fra offentlig myndighed som Vindstød ikke lovligt kan modsætte sig

4. Sletning af oplysninger

Af hensyn til Vindstøds GDPR-arbejde vil Kundens personoplysninger 1 år efter endt kundeforhold gøres utilgængeligt og 3 år efter endt kundeforhold slettes alle data. Dog opbevares materiale, der er påkrævet efter bogføringsloven (bogføringsmateriale) i 5 år plus indeværende regnskabsår, men heri gemmes ikke afregningsdata. Kunden skal således inden data slettes bede om de oplysninger, som Kunden måtte ønske. Hvis personoplysninger ikke kan slettes, vil adgangen til disse begrænses stærkt.

5. Kundens rettigheder

Såfremt du som kunde ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte Vindstød på e-mail kundeservice@vindstoed.dk.

Vindstød behandler og svarer på kunders henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at Kundens henvendelse er modtaget, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at der ikke kan svares inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Indsigtsretten: Kunden har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, Vindstød behandler om Kunden. Fraset CPR er det til enhver tid muligt at se de personoplysninger, Vindstød har registreret om Kunden på Kundens kontrolpanel. Såfremt Kunden ønsker en fil med alle persondata, bedes Kunden skrive til Kundeservice, som så vil forberede en fil til afhentning på kontrolpanelet. Filen vil være i et mere råt format end informationen på kontrolpanelet. Samtidig kan filen indeholde CPR nummer.

Ret til berigtigelse: Kunden har ret til at få urigtige personoplysninger om sig selv berigtiget af Vindstød. De fleste personoplysninger kan Kunden selv rette direkte fra kontrolpanelet. Hvis oplysningen ikke kan rettes her, kontaktes Vindstød, der vil være behjælpelige med rettelsen.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har Kunden ret til at få slettet oplysninger om Kunden, inden tidspunktet for Vindstøds almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Kunden har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis Kunden har ret til at få begrænset behandlingen, må Vindstød fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med Kundens samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til dataportabilitet: Kunden har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få sine personoplysninger udleveret fra Vindstød og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Kunden bedes kontakte Vindstød ved ønske om data.

Ret til indsigelse: Kunden har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører Kundens særlige situation, at gøre indsigelse mod Vindstøds behandling af Kundens personoplysninger. Kunden bedes kontakte Vindstød ved ønske om at gøre indsigelse.

Ret til at klage: Kunden har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Vindstøds behandling af sine personoplysninger.

6. Anden kommunikation

Kunden giver ved indgåelse af aftalen sit samtykke til at Vindstød kan kontakte Kunden pr. mail og/eller telefon med tilbud om kampagnepris i op til 24 måneder efter at Kunden måtte være stoppet som kunde hos Vindstød. Kunden kan til enhver tid frabede sig dette uden det påvirker Kundens kundeforhold til Vindstød. Tilsvarende modtager Kunden automatisk nyhedsbreve fra Vindstød, som Kunden også kan afmelde fra Vindstød uden at dette påvirker Kundens kundeforhold.